TH | EN

รายละเอียดตัวคุณ

1 1

รายละเอียดบริษัท

2 2

เสร็จสิ้น

3 2


ขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจสมัครใช้บริการ HRTABLE กรุณาอ่านเงื่อนไขการให้บริการ และกดปุ่ม "สมัครใช้บริการ" เพื่อยืนยันตัวตนผ่านอีเมลล์

ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ

บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ซึ่งผู้ซึ่งเข้าถึงเว็บไซต์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) ควรอ่านอย่างละเอียด การใช้เว็บไซต์หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใด ๆ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ให้บริการเป็นเจ้าของบรรดาทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสิทธิซึ่งได้มาจากทรัพย์สินทางปัญญา และส่วนประกอบอื่น ๆ ในทุก ๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ ห้ามผู้ใช้บริการทำการดัดแปลง ทำซ้ำ สำรองจัดเก็บในระบบของผู้ใช้บริการที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน เลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์รูปแบบใด ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการเสียก่อนการใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ

ผู้ให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลและ/หรือส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ ตามความเหมาะสมหรือใช้ดุลยพินิจพิจารณาถึงสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล/หรือส่วนประกอบอื่นเช่นว่านั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เว็บไซต์นี้มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการให้บริการแทนที่เว็บไซต์อื่น ๆ

ยอมรับ เงื่อนไข และสมัครใช้บริการ HRTABLE