ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

ผู้ให้บริการเป็นเจ้าของและผู้จัดการเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (แพลตฟอร์ม) นี้ การใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (แพลตฟอร์ม) นี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการต่อไปนี้ และผู้ใช้งานได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการโดยละเอียดก่อนเริ่มการใช้บริการจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (แพลตฟอร์ม) เป็นที่เข้าใจเรียบร้อยแล้ว จึงตกลงโดยสมัครใจเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการ หากผู้ใช้งานไม่ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ ผู้ใช้งานพึงออกจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (แพลตฟอร์ม) นี้ทันที

 • 1. นิยาม

  “ผู้ใช้บริการ”
  หมายถึง ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม และการบริการอื่นๆผ่านระบบผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามที่ผู้ให้บริการกำหนด และได้รับการตอบรับการรับบริการจากผู้ให้บริการ ซึ่งคำจำกัดความนี้รวมทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
  “ผู้ให้บริการ”
  หมายถึง บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหาชน) และ/หรือบุคคลธรรมดา นิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทน หรือได้รับโอนสิทธิการให้บริการ
  “ระบบ” หรือ “แพลตฟอร์ม”
  หมายถึง เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มที่ผู้ให้บริการจัดเตรียมและให้บริการทางออนไลน์ (หรือบนอินเตอร์เน็ต) หรือออฟไลน์ รวมถึงบริการอื่นๆ และข้อมูลใดๆ ที่ผู้ให้บริการจัดการ ที่ปรากฎ หรือ ที่ถ่ายทอดจากการให้บริการดังกล่าว
  “แพลตฟอร์ม HRTable”
  หมายถึง โปรแกรมบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายให้กับเจ้าของกิจการ หรือตัวแทนเจ้าของกิจการ โดยโปรแกรมดังกล่าวมีความสามารถในการบันทึก แก้ไข รวบรวม ประมวลผล และสรุปผลข้อมูลของพนักงานของผู้ใช้บริการ เพื่อลดภาระและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการให้แก่ผู้ใช้บริการ
  “เจ้าของกิจการ”
  หมายถึง ผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของกิจการไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลในรูปแบบบริษัท ห้างหุ้นจำกัด/และหรือไม่จำกัด ทั้งที่ประสงค์ขอใช้บริการแพลตฟอร์ม HRTable หรือไม่ก็ตาม
  “ตัวแทนเจ้าของกิจการ”
  หมายถึง ผู้ใช้บริการ ผู้บริหารระบบ ซึ่งเป็นตัวแทน พนักงาน หรือบุคคลอื่นใด ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือไม่ได้แต่งตั้งขึ้นด้วยอำนาจของเจ้าของกิจการ ประสงค์ใช้สิทธิเฉพาะตัวในการสมัครเข้าใช้แพลตฟอร์ม และได้นำเข้าข้อมูลทรัพยากรบุคคลของพนักงานไปยังระบบ ตลอดจนกระทำการต่าง ๆ เช่นเดียวกับผู้ใช้บริการและผู้บริหารระบบ
  “พนักงาน”
  หมายถึง ผู้ใช้บริการที่มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา โดยเป็นพนักงาน ลูกจ้าง คนงาน หรือบุคคลอื่นใดของเจ้าของกิจการ หรือตัวแทนเจ้าของกิจการที่ประสงค์ขอใช้บริการแพลตฟอร์ม HRTable
  “ผู้บริหารระบบ”
  หมายถึง พนักงาน หรือลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดของเจ้าของกิจการซึ่งได้รับอนุญาต หรือมอบหมายให้สามารถเข้าถึง ใช้ แก้ไขหรือประมวลผลข้อมูลทรัพยากรบุคคล
  “ข้อมูลทรัพยากรบุคคล”
  หมายถึง ประเภทข้อมูลของพนักงานที่โปรแกรมรองรับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประวัติส่วนบุคคล ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลการลางาน ข้อมูลเวลาการเข้า-ออกงาน ข้อมูลการเบิกค่าใช้จ่าย ข้อมูลการทำงานล่วงเวลา ข้อมูลสิทธิประโยชน์พนักงาน ข้อมูลการลดหย่อนภาษี หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
  “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”
  หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง
  “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์”
  หมายถึง อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำมาใช้ประกอบกับสัญญาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการและการให้บริการของผู้ให้บริการ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวผู้ใช้บริการผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพื่อแสดงว่าผู้ใช้บริการดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น
  “ทรัพย์สินทางปัญญา”
  หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร โนว์ฮาวด์ ความลับทางการค้า ฐานข้อมูล เครื่องหมายทางการค้าและเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน (รวมถึงชื่อทางการค้า ตรา ยี่ห้อ ชื่อในทางธุรกิจ ภาพและเสียง และโลโก้ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะซึ่งแยกความแตกต่างของสินค้าและบริการของตนจากสินค้าและบริการของบุคคลอื่นได้) ชื่อโดเมน เว็บไซต์ ภาพ เสียง การออกแบบกราฟฟิค ภาพประกอบ สัญลักษณ์ อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ (รวมถึงบรรดาสิทธิในซอฟท์แวร์ ฐานข้อมูลและเนื้อหาใด ๆ ทั้งหมด) ธรรมสิทธิ (โดยสิทธิแต่ละอย่างมีความคุ้มครองตลอดอายุตามที่กฎหมายกำหนดและรวมถึงการขยายและการต่ออายุของสิทธิดังกล่าวข้างต้น) สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสต้นฉบับ (Source Code) รหัสจุดหมาย (Object Code) คำขอสำหรับสิทธิใด ๆ และการใช้ทรัพย์สิน สิทธิในการใช้ทรัพย์สินดังกล่าวและสิทธิในการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทั่วโลก และสิทธิที่คล้ายคลึงกันซึ่งมีอยู่ในแต่ละประเทศ และผลประโยชน์ (ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด) ของบรรดาสัญญาข้อตกลงและการอนุญาตให้ใช้สิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด
  “ข้อมูลความลับ”
  หมายถึง ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นความลับและ/หรือมิได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลทางธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ แฟ้มคอมพิวเตอร์ ข้อมูลข่าวสารในแฟ้ม บันทึก และข้อมูลเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่ผู้ใช้บริการได้รับทราบไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ
 • 2. ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ

  ผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้จัดให้มีระบบหรือแพลตฟอร์มแก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงเป็นผู้ให้บริการ ประสานงาน ช่วยเหลือ สนับสนุนการใช้บริการผ่านระบบหรือแพลตฟอร์มนี้เท่านั้น

  ผู้ให้บริการจะไม่ทราบถึงข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่ผู้ใช้บริการหรือพนักงานของผู้ใช้บริการได้ใส่หรือประมวลผลผ่านแพลตฟอร์ม HRTable เว้นแต่กรณีที่ผู้ใช้บริการอนุญาตให้ผู้ให้บริการเข้าถึง ใช้ แก้ไขหรือประมวลผลข้อมูลทรัพยากรบุคคลดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น อีกทั้งผู้ให้บริการจะไม่ทราบถึงการกำหนดสิทธิการขอใช้บริการของตัวแทนเจ้าของกิจการ เนื่องด้วยแพลตฟอร์ม HRTable เป็นระบบให้ดาวน์โหลดในสาธารณะ ซึ่งผู้ให้บริการมิอาจคัดกรองผู้ใช้บริการทุกประเภทได้ทั้งหมดหรือทั่วถึง กรณีเจ้าของกิจการเรียกร้อง ฟ้องร้องผู้ให้บริการ อันเนื่องข้อมูลทรัพยากรบุคคลของตนได้นำเข้าระบบโดยตัวแทนเจ้าของกิจการซึ่งอาจได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม ตัวแทนเจ้าของกิจการมีหน้าที่ดำเนินการระงับข้อพิพาทดังกล่าว และตกลงจะยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ให้บริการด้วย

  ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตระหนักดีกว่า การใช้บริการผ่านระบบหรือแพลตฟอร์มนี้ อาจส่งผลกระทบต่อผลการรวบรวม และ/หรือ การประมวลผลข้อมูลทรัพยากรบุคคลของพนักงานของผู้ใช้บริการ ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงได้อ่าน รับทราบ และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นอย่างดีแล้ว

 • 3. ข้อปฏิบัติก่อนการใช้บริการระบบหรือแพลตฟอร์ม

  ก่อนการใช้บริการ ผู้ใช้บริการได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ทั้งหมดโดยละเอียดและได้ทำความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของผู้ให้บริการทั้งหมด ผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ หากผู้ใช้บริการได้เข้าใช้บริการระบบของผู้ให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 • 4. การเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มผู้ให้บริการ

  • 4.1 ในการใช้บริการแพลตฟอร์ม จะต้องสมัครเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์ม HRTable ของผู้ให้บริการ
  • 4.2 คุณสมบัติพื้นฐานของสมาชิก: ผู้ใช้บริการต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
   • 4.2.1 ผู้ใช้บริการอาจเป็นบุคคลทั่วไป หรือเคยเป็น หรือเป็นพนักงานปัจจุบันของเจ้าของกิจการ
   • 4.2.2 ผู้ใช้บริการจะต้องต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศ ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นครั้งคราว
  • 4.3 วิธีสมัครสมาชิก
   • 4.3.1 ผู้ใช้บริการประเภทเจ้าของกิจการ หรือตัวแทนเจ้าของกิจการ สามารถลงทะเบียนชื่อ นามสกุล และข้อมูลอื่นๆ รวมถึงกำหนดรหัสผ่านต่างๆ เพื่อเข้าสู่แพลตฟอร์ม HRTable
   • 4.3.2 สำหรับกรณีผู้ใช้บริการประเภทพนักงานจะสามารถใช้แพลตฟอร์ม HRTable เมื่อผู้ใช้บริการประเภทเจ้าของกิจการ หรือตัวแทนเจ้าของกิจการได้ส่งลิงก์ไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ในชื่อบัญชีของผู้ใช้บริการประเภทพนักงาน ผู้ใช้บริการประเภทพนักงานสามารถกดลิงก์เพื่อเข้าสู่แพลตฟอร์ม HRTable และสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน รวมถึงแก้ไข เพิ่มเติมชื่อ นามสกุล และข้อมูลอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับแพลตฟอร์ม HRTable
   • 4.3.3 ภายหลังที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนแล้ว ผู้ให้บริการร้องขอให้ผู้ใช้บริการจัดส่งเอกสารต่างๆ อาทิเช่น เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) เลขบัญชีธนาคาร หรือนำส่งเอกสารใดๆ เพิ่มเติมตามที่ผู้ให้บริการร้องขอ หรือดำเนินการยืนยันตัวตนด้วยวิธีการอื่นใดที่ผู้ให้บริการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการยืนยันและรับรองว่า วิธีการยืนยันตัวตนของผู้ให้บริการเป็นวิธีการที่เพียงพอและครบถ้วนตามกฎหมายสำหรับการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการแล้ว โดยจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ ในทางกฎหมายต่อผู้ให้บริการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องถึงความถูกต้องของการยืนยันตัวตนผู้ใช้บริการในภายหลัง
   • 4.3.4 ผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่ปรากฏผ่านระบบ หากปรากฏว่ามีข้อมูลใดที่ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการต้องแจ้งผู้ให้บริการหรือผู้บริหารระบบทราบโดยทันที
   • 4.3.5 ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอหรือไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะขอให้ผู้ใช้บริการนำส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมของตามคำขอของผู้ให้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่สามารถมอบเอกสารระบุตัวตนที่จำเป็นให้แก่ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการอาจระงับหรือจำกัดการใช้บริการของผู้ใช้บริการในแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองต่อกฎระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการโปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการที่ Support@HRTable.com
   • 4.3.6 ผู้ให้บริการมีดุลยพินิจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการรับผู้ใช้บริการเป็นสมาชิกหรือปฏิเสธผู้ใช้บริการมิให้เป็นสมาชิก
   • 4.3.7 เมื่อผู้ให้บริการรับผู้ใช้บริการเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการเข้าใช้ระบบในฐานะพนักงานหรือผู้บริหารระบบผ่านแพลตฟอร์ม HRTableของผู้ให้บริการ
   • 4.3.8 ผู้ให้บริการจะจัดให้มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้บริการ และยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงว่า การระบุ/ป้อนหรือใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้บริการดังกล่าวเข้าสู่ระบบ ให้ถือว่าเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการในการทำธุรกรรมผ่านทางระบบของผู้ให้บริการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
   • 4.3.9 ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้บริการถือเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ ดังนั้น ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการเข้าสู่ระบบอย่างเป็นความลับ และไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลอื่นรับทราบ ในกรณีที่มีบุคคลอื่นล่วงรู้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีบุคคลอื่นล่วงรู้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งผู้ให้บริการเพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านโดยทันที ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการไม่สามารถอ้างเหตุว่าถูกบุคคลอื่นใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อปฏิเสธข้อมูลที่ได้จากการเก็บ รวบรวม ใช้ และประเมินผลข้อมูลส่วนบุคคลจากพนักงานแก่ผู้ให้บริการได้
   • 4.3.10 หากผู้ใช้บริการถูกระงับการใช้บริการเนื่องจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการในการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้บริการจะต้องยืนยันตัวตนอีกครั้งโดยการส่งข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ผู้ให้บริการร้องขอ อาทิเช่น เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมลล์) เลขบัญชีธนาคาร หรือนำส่งเอกสารใดๆ เพิ่มเติมตามที่ผู้ให้บริการร้องขอ หรือดำเนินการยืนยันตัวตนด้วยวิธีการอื่นใดที่ผู้ให้บริการกำหนด
 • 5. สิทธิของสมาชิก

  เมื่อผู้ให้บริการตอบรับเจ้าของกิจการ หรือตัวแทนเจ้าของกิจการให้เป็นสมาชิกในแพลตฟอร์ม HRTable ของผู้ให้บริการ เจ้าของกิจการ ตัวแทนเจ้าของกิจการ หรือพนักงานจะได้สิทธิในการเป็น “ผู้บริหารระบบ” โดยมีสิทธิดังต่อไปนี้

  • 5.1 สิทธิของผู้บริหารระบบ
   • 5.1.1 เจ้าของกิจการ หรือตัวแทนเจ้าของกิจการจะต้องมอบหมายให้มีผู้บริหารระบบ (หรือ Administrator) เพื่อดูแลและจัดการระบบหรือแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ ผู้บริหารระบบอาจมีมากกว่าหนึ่งคนก็ได้ และสิทธิของผู้บริหารระบบแต่ละรายอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการกำหนดของเจ้าของกิจการ หรือตัวแทนเจ้าของกิจการ
   • 5.1.2 ผู้บริหารระบบสามารถ ใช้ รวบรวม แก้ไข ข้อมูลทรัพยากรบุคคลของพนักงานเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของผู้ใช้บริการ ได้แก่
    • 5.1.2.1 ลงทะเบียนรายละเอียดพนักงาน อาทิเช่น พนักงานเข้าใหม่ พนักงานลาออก เป็นต้น
    • 5.1.2.2 กำหนดสิทธิในการเข้าถึงและใช้งานระบบหรือแพลตฟอร์มของพนักงาน
    • 5.1.2.3 ประสานงานการอนุมัติคำขอต่างๆ ของพนักงาน ได้แก่ การเข้า – ออกงาน การลางาน การเบิกจ่าย การทำงานล่วงเวลา สิทธิประโยชน์ของพนักงาน หรือที่ผู้ให้บริการจะกำหนดขึ้นในอนาคต และเก็บรวบรวมเอกสารการขออนุมัติของหน้าจอต่างๆ ที่รอการอนุมัติจากผู้ที่มีสิทธิอนุมัติ รวมถึงตรวจสอบติดตามสถานะของเอกสารแต่ละรายการ และแจ้งเตือนผู้มีสิทธิอนุมัติให้ทำการอนุมัติคำขอของพนักงาน
    • 5.1.2.4 แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของพนักงาน
    • 5.1.2.5 กำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของพนักงาน อัตราเงินสมทบประกันสังคม อัตรากองทุนเงินทดแทนของพนักงาน หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน เพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบเงินเดือนของพนักงานทั้งรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม
    • 5.1.2.6 กำหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง ระยะเวลาการทำงานของพนักงาน เพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบพนักงานและระบบเงินเดือนของพนักงานทั้งรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม
    • 5.1.2.7 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่เจ้าของกิจการ หรือตัวแทนเจ้าของกิจการกำหนด
   • 5.1.3 ผู้บริหารระบบสามารถประมวลผลจากข้อมูลพนักงานเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของเจ้าของกิจการ หรือตัวแทนเจ้าของกิจการ
   • 5.1.4 ผู้บริหารระบบสามารถออกเอกสารสำคัญของพนักงาน ได้แก่
    • 5.1.4.1 ใบรับรองการทำงานที่มีข้อมูลแสดงวันเริ่มต้นการทำงาน และตำแหน่งงานปัจจุบัน
    • 5.1.4.2 หลักฐานแสดงเงินเดือนของพนักงาน
   • 5.1.5 ผู้บริหารระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทรัพยากรบุคคลภายในระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมงภายใต้แพลตฟอร์ม HRTable ของผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้บริหารระบบตรวจสอบหรือได้รับแจ้งว่ารายละเอียดในบัญชีของพนักงานมีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ผู้บริหารระบบมีสิทธิแก้ไขรายละเอียดข้อมูลที่ผิดพลาดดังกล่าวได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีปัญหาจากการแก้ไขรายละเอียดข้อมูลดังกล่าว ผู้บริหารระบบจะต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบถึงปัญหาภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ผู้ให้บริการอัพโหลดข้อมูล มิฉะนั้น ให้ถือว่าผู้ข้อมูลที่ปรากฎในระบบแพลตฟอร์ม HRTableถูกต้องสมบูรณ์แล้ว
   • 5.1.6 ในกรณีเกิดข้อพิพาทหรือการโต้เถียงกันระหว่างพนักงาน กับเจ้าของกิจการ หรือตัวแทนเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระบบ ผู้บริหารระบบสามารถร้องเรียนหรือแจ้งให้ผู้ให้บริการเข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
   • 5.1.7 ผู้บริหารระบบสามารถยกเลิก/เพิกถอนการเป็นสมาชิกของพนักงานได้เมื่อพนักงานพ้นจากสภาพพนักงานด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม (รวมถึงกรณีที่เสียชีวิต)
   • 5.1.8 ผู้บริหารระบบสามารถขอรับคำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหา ช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ผ่านเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ผู้ให้บริการ ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9:00-17:30 น. Email : support@HRTable.com หรือ Live Chat 24 ชั่วโมง ของผู้ให้บริการ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นที่ผู้ให้บริการจัดทำขึ้น
   • 5.1.9 ผู้บริหารระบบสามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลทรัพยากรบุคลากร รายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อเป็นสำเนาและเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน
  • 5.2 สิทธิของพนักงาน
   • 5.2.1 พนักงานสามารถมีสิทธิใช้บริการระบบหรือแพลตฟอร์มตามสิทธิที่ผู้บริหารระบบ เจ้าของกิจการ หรือตัวแทนเจ้าของกิจการกำหนด ซึ่งสิทธิดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิดังต่อไปนี้
    • 5.2.1.1 การขออนุมัติต่างๆจากผู้มีสิทธิอนุมัติ ได้แก่ การเข้า – ออกงาน การลางาน การเบิกจ่าย การทำงานล่วงเวลา สิทธิประโยชน์ของพนักงาน หรือที่ผู้ให้บริการจะกำหนดขึ้นในอนาคต
    • 5.2.1.2 เก็บรวบรวมเอกสารการขออนุมัติของหน้าจอต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ที่มีสิทธิอนุมัติ รวมถึงตรวจสอบติดตามสถานะของเอกสารแต่ละรายการ
    • 5.2.1.3 เข้าระบบเงินเดือนพนักงานรายบุคคล
   • 5.2.2 พนักงานสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายบุคคลตลอด 24 ชั่วโมงในบัญชีของเจ้าของกิจการ หรือตัวแทนเจ้าของกิจการ ภายใต้แพลตฟอร์ม HRTable ของผู้ให้บริการ ในกรณีที่พนักงานตรวจสอบพบว่า รายละเอียดในบัญชีของเจ้าของกิจการ หรือตัวแทนเจ้าของกิจการมีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง พนักงานจะต้องแจ้งรายละเอียดข้อมูลที่ผิดพลาดดังกล่าวแก่ผู้บริหารระบบหรือผู้ให้บริการทราบภายใน 3 วันนับแต่วันที่ผู้ให้บริการอัพโหลดข้อมูล มิฉะนั้น ให้ถือว่าพนักงานรับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฎในบัญชีของผู้ใช้บริการถูกต้องสมบูรณ์แล้ว
   • 5.2.3 พนักงานรับทราบว่า พนักงานไม่มีสิทธิในการใช้งานระบบหรือแพลตฟอร์มเกินกว่าสิทธิที่พนักงานได้รับจากเจ้าของกิจการ ตัวแทนเจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารระบบ
   • 5.2.4 ในกรณีเกิดข้อพิพาทหรือการโต้เถียงกันระหว่างพนักงาน กับ เจ้าของกิจการ ตัวแทนเจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารระบบ พนักงานสามารถร้องเรียน หรือ แจ้งให้ผู้ให้บริการเข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
   • 5.2.5 พนักงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารเอกสารข้อมูลทรัพยากรบุคลากรเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน
   • 5.2.6 พนักงานสามารถขอรับคำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหา ช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ผ่านเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ผู้ให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9:00-17:30 น. ที่ Email : Support@HRTable.com หรือ Live Chat 24 ชั่วโมง ของผู้ให้บริการ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นที่ผู้ให้บริการจัดทำขึ้น
 • 6. การสิ้นสมาชิกภาพ

  ผู้ใช้บริการจะสิ้นสุดการเป็นสมาชิกแพลตฟอร์ม HRTable ในกรณีดังต่อไปนี้

  • 6.1 ผู้ใช้บริการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
  • 6.2 ผู้ใช้บริการประเภทเจ้าของกิจการ หรือตัวแทนเจ้าของกิจการได้รับการร้องเรียน เรียกร้อง ถูกดำเนินคดี ฟ้องร้องอันเกี่ยวเนื่องจากการใช้ระบบแพลตฟอร์ม HRTable หรือโทษร้ายแรงอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นผลกระทบทำให้แพลตฟอร์ม HRTable เสื่อมเสีย
  • 6.3 ผู้ให้บริการอาจจะยกเลิกผู้ใช้บริการ ได้ตลอดเวลาหากปรากฏเหตุการณ์ใดๆดังต่อไปนี้ :
   • 6.3.1 ผู้ใช้บริการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือละเมิดกฎระเบียบหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของผู้ใช้บริการในฐานะสมาชิกบนแพลตฟอร์ม HRTable ของผู้ให้บริการ
   • 6.3.2 เมื่อผู้ให้บริการพบว่าข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ
   • 6.3.3 ผู้ใช้บริการใช้แพลตฟอร์ม HRTable ของผู้ให้บริการในทางที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดปัญหาในการเข้าถึงระบบแพลตฟอร์มติดขัดหรือเกิดความเสียหายในทางใดทางหนึ่ง หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกงหรือในการเชื่อมโยงกับความผิดทางอาญาหรือวัตถุประสงค์อื่นอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อนำส่งเผยแพร่ใช้หรือนำกลับมาใช้ข้อมูลใดๆที่ผิดกฎหมายที่น่ารังเกียจที่ไม่เหมาะสมที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงในทางลามกอนาจาร ข่มขู่ หมิ่นประมาทหรือละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า หรือความเป็นส่วนตัวหรือละเมิดสิทธิอื่นใด หรือจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก หรือทำความน่ารังเกียจ หรือประกอบด้วยไวรัสซอฟแวร์ หรือการรณรงค์ทางการเมือง หรือการเชิญชวนในเชิงพาณิชย์อันมีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่
   • 6.3.4 ผู้ใช้บริการใช้แพลตฟอร์ม HRTable ของผู้ให้บริการในทางก่อให้เกิดความรำคาญไม่สะดวกหรือความวิตกกังวลหรือการจำกัดการใช้หรือยับยั้งบุคคลอื่นๆ ที่จะเข้าใช้งานบนระบบแพลตฟอร์ม
 • 7. ข้อกำหนดทั่วไปในการใช้บริการระบบหรือแพลตฟอร์ม

  • 7.1 ผู้ใช้บริการรับทราบว่า บรรดาข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฎในบริการระบบหรือที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามข้อตกลงนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้บริการได้รับอนุญาตเพียงให้ดาวน์โหลดและพิมพ์เนื้อหาข้อมูลจากแพลตฟอร์ม HRTable นี้เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว หรือเพื่อใช้ในธุรกิจของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบนแพลตฟอร์ม HRTable นี้เท่าที่จำเป็น เนื้อหาที่จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการ ไม่อนุญาตให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน แจกจ่าย ใช้ หรือทำการจัดการอย่างอื่นอย่างใด หรือแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ
  • 7.2 ผู้ให้บริการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือลบข้อมูลหรือสาระสำคัญในระบบหรือแพลตฟอร์ม ได้โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ปรากฏว่ามีบุคคลอื่นดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือลบข้อมูลหรือสาระสำคัญในระบบหรือแพลตฟอร์ม โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการ โดยการกระทำการดังกล่าวเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ใช่การกระทำที่เป็นความผิดของผู้ให้บริการ ให้ถือผู้ให้บริการไม่มีความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว
  • 7.3 ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการให้บริการแพลตฟอร์ม HRTableเท่านั้น โดยผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรวบรวม ใช้ ประเมินผล ประมวลผล แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลพนักงานของผู้ใช้บริการเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของผู้ใช้บริการ
  • 7.4 ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การกระทำใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ทำในระบบหรือแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบเสมือนเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวโดยตนเองแต่เพียงผู้เดียว
  • 7.5 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะใช้แพลตฟอร์ม HRTable เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและในทางที่ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นใด หรือจำกัด หรือขัดขวางการใช้งานของบุคคลอื่นในการใช้แพลตฟอร์ม
  • 7.6 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ใช้แพลตฟอร์ม HRTable ของผู้ให้บริการ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ หรือได้รับจากแพลตฟอร์ม HRTable ผู้ให้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหาข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในทางมิชอบหรือชักชวนบุคคลใดหรือล่อลวงบุคคลใด ๆ
  • 7.7 ผู้ใช้บริการรับประกันว่าผู้ใช้บริการทราบมาตรการคำเตือนทั้งหมด และมั่นใจว่าข้อมูลใด ๆที่ผู้ใช้บริการอัพโหลดหรือส่งไปยังแพลตฟอร์ม HRTable ปราศจากไวรัส หรือสิ่งอื่นใดที่อาจมีการปนเปื้อน หรือมีผลในการทำลายส่วนใดๆ บนแพลตฟอร์ม HRTable หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ของแพลตฟอร์ม HRTable ของผู้ให้บริการ
  • 7.8 เนื้อหาและข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางแพลตฟอร์ม HRTable มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารข้อมูลทรัพยากรบุคคลระหว่างผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการเท่านั้น
  • 7.9 ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบ หรือไม่รับผิดสำหรับการที่ผู้ใช้บริการใช้งานข้อมูลหรือเนื้อหาและการใช้งานบนแพลตฟอร์ม HRTable ดังกล่าวหากมีความเสี่ยงเกิดขึ้นผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง โดยที่ผู้ให้บริการใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ปราศจากโปรแกรมไวรัสและโปรแกรมไม่พึงประสงค์ (malware) ที่เป็นอันตรายกับการให้บริการ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบหากมีไวรัสหรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้ ปรับปรุง และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่เหมาะสมบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ
  • 7.10 แพลตฟอร์มอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเพื่อให้ความสะดวกในการใช้งานและให้ข้อมูลในการใช้งานแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบหรือไม่รับผิดสำหรับเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่จัดทำโดยหรือมีอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใด ๆ ที่อาจมีการเชื่อมโยงจากหรือไปยังแพลตฟอร์ม HRTable หรือการใช้งานใด ๆ ของข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นๆ ด้วยตนเอง
  • 7.11 ผู้ให้บริการอาจส่งข้อมูลหรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระบบหรือแพลตฟอร์มนี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ผ่านช่องทางต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ ในการนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและให้ความยินยอมในการรับข้อมูลและข่าวสารดังกล่าว และให้ถือว่าข้อมูลและข่าวสารดังกล่าวไม่เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้บริการมีสิทธิบอกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวผ่านช่องทางที่ผู้ให้บริการจัดทำขึ้น แต่ผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับการทำธุรกรรมจากผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการจะไม่มีความรับผิดใดๆ จากกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
  • 7.12 เพื่อมิให้ขัดต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ ผู้ให้บริการนำ ใช้ เชื่อมโยง เปิดเผย หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ต่อข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่ได้จัดเก็บ สำรอง ตลอดจนที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงภายในแพลตฟอร์ม HRTable นี้ เพื่อให้ข้อมูลของ ผู้ให้บริการสามารถนำเข้า นำส่งไปยังแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ และ/หรือบริษัทในเครือของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการทราบและรับทราบอย่างดีว่า การให้บริการแพลตฟอร์ม HRTable นี้ อาจมีการเชื่อมต่อข้อมูลกับแพลตฟอร์มอื่นที่ผู้ใช้บริการได้ใช้ เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตน และ/หรือทราบข้อเท็จจริงของผู้ใช้บริการ และ/หรือ เพื่อความสะดวกในการจัดระเบียบทางข้อมูลตามที่กำหนดใน แอปพลิเคชันนั้นๆ โดยผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องหรือใช้สิทธิใด ๆ อันเกิดจากการเชื่อมโยง เปิดเผย หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด จากการที่ผู้ให้บริการได้กระทำต่อข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ดี ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อข้อมูลของผู้ใช้บริการไปยังแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ ด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง Support@HRTable.com
 • 8. นโยบายความเป็นส่วนตัว

  ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของกิจการ หรือตัวแทนเจ้าของกิจการ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดๆและทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการมีให้กับผู้ให้บริการผ่านทางแพลตฟอร์มนี้อาจถูกจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลและใช้งานตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการที่ https://cloud.hrtable.com/privacy

 • 9. การใช้งาน (สำหรับผู้บริหารระบบ)

  เมื่อเจ้าของกิจการ หรือตัวแทนเจ้าของกิจการตกลงให้ผู้ใช้บริการเข้าระบบในฐานะผู้บริหารระบบ ผู้บริหารระบบตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้

  • 9.1 ผู้บริหารระบบจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับมอบอำนาจในฐานะผู้แทน ตัวแทนให้กระทำการแทนผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ หรือตัวแทนเจ้าของกิจการ หรือพนักงานในการจัดการเข้าถึง ใช้ กรอก นำเข้า นำออก หรือกระทำอื่น ๆ ต่อข้อมูลทรัพยากรบุคคลในแพลตฟอร์ม HRTable กรณีผู้บริหารระบบมิได้รับมอบหมายหรือได้รับมอบอำนาจในฐานะผู้แทน หรือตัวแทนให้กระทำการแทนตามข้อ 9.1 วรรคแรก ผู้บริหารระบบจะต้องรายงานหรือแจ้งให้เจ้าของกิจการ ตัวแทนเจ้าของกิจการ หรือพนักงานทราบถึงกิจกรรมที่จะกระทำในแพลตฟอร์ม HRTable รวมถึงรายงานแก่ผู้ให้บริการทราบ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่ถึงความเกี่ยวข้องทางนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระบบกับเจ้าของกิจการ หรือตัวแทนเจ้าของกิจการ หรือพนักงาน ทั้งนี้ หากผู้บริหารระบบฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขตามข้อ 9.1 นี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิก ระงับบัญชีของผู้บริหารระบบเพื่อใช้งานแพลตฟอร์ม HRTable ได้ทันที รวมถึงผู้บริหารระบบตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียแก่ผู้ใช้บริการประเภทเจ้าของกิจการ หรือตัวแทนเจ้าของกิจการ หรือพนักงาน
  • 9.2 ผู้บริหารระบบยอมรับและรับทราบว่า ผู้ให้บริการมิมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่เกิดจากกิจกรรมของผู้บริหารระบบแต่อย่างใด และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลทรัพยากรบุคคลไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นเท็จ หรือเหตุอื่นที่เป็นผลให้ข้อมูลทรัพยากรบุคคลเสียหาย
  • 9.3 ผู้บริหารระบบจะต้องระบุตัวตนโดยใช้ชื่อและรหัสผ่านที่ได้รับจากผู้ให้บริการ เพื่อเข้าถึง ใช้บริการ และแก้ไขข้อมูลโดยเข้าระบบผ่านช่องทางการเข้าระบบในแพลตฟอร์ม HRTable ของผู้ให้บริการ
  • 9.4 ผู้บริหารระบบต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้สามารถใช้งานในแพลตฟอร์ม HRTable ได้ อันได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงระยะเวลาการจ้าง เงินเดือน อัตราเงินสมทบประกันสังคม อัตรากองทุนเงินทดแทนของพนักงาน สิทธิประโยชน์อื่นๆ ของเจ้าของกิจการ หรือตัวแทนเจ้าของกิจการ หรือสิทธิในการเข้าถึงและใช้งานของพนักงานแต่ละคน
  • 9.5 เมื่อข้อมูลทรัพยากรบุคคลของพนักงานมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การเข้า-ออกของพนักงาน อัตราสิทธิประโยชน์ของพนักงาน ผู้ดูแลระบบจะต้องกรอกข้อมูลทรัพยากรบุคคลของพนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
  • 9.6 ผู้บริหารระบบมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการบริหารงานข้อมูลทรัพยากรบุคคลของเจ้าของกิจการ หรือตัวแทนเจ้าของกิจการ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบ หรือดำเนินการอื่นใดต่อข้อมูลทรัพยากรบุคคลของเจ้าของกิจการ หรือตัวแทนเจ้าของกิจการ
  • 9.7 การเข้าระบบเพื่อเข้าถึง ใช้ และแก้ไขข้อมูล โดยผู้ดูแลระบบ หากผู้ดูแลระบบไม่ได้ทำรายการติดต่อกันเป็นเวลา 30 นาที ผู้ให้บริการจะดำเนินการให้ออกจากระบบโดยอัตโนมัติ
 • 10. การใช้งาน (สำหรับพนักงาน)

  เมื่อผู้ใช้บริการประเภทพนักงานเข้าใช้ระบบ พนักงานตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้

  • 10.1 พนักงานจะต้องระบุตัวตนโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับจากผู้ให้บริการหรือผู้บริหารระบบ เพื่อเข้าถึง ใช้ แก้ไขข้อมูล รวมถึงการขออนุมัติต่างๆ โดยการเข้าระบบการผ่านช่องทางการเข้าระบบในแพลตฟอร์ม HRTable ของผู้ให้บริการ
  • 10.2 ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานแพลตฟอร์ม HRTable ได้ตามสิทธิที่พนักงานได้รับหรือกำหนดโดยผู้บริหารระบบเท่านั้น
  • 10.3 เมื่อพนักงานตรวจสอบพบว่าข้อมูลส่วนทรัพยากรบุคคลของตนไม่ถูกต้อง เช่น ประวัติส่วนบุคคล ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลการลางาน ข้อมูลเวลาการเข้า-ออกงาน ข้อมูลการเบิกค่าใช้จ่าย ข้อมูลการทำงานล่วงเวลา ข้อมูลสิทธิประโยชน์พนักงาน ข้อมูลการลดหย่อนภาษี หรือข้อมูลอื่นๆ พนักงานจะต้องแจ้งให้ผู้บริหารระบบทราบถึงความบกพร่องของข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง Support@HRTable.com
  • 10.5 การเข้าระบบเพื่อเข้าถึง ใช้ และแก้ไขข้อมูล โดยผู้ดูแลระบบ หากพนักงานไม่ได้ทำรายการติดต่อกันเป็นเวลา 30 นาที ผู้ให้บริการจะดำเนินการให้ออกจากระบบโดยอัตโนมัติ
 • 11. ข้อกำหนดและความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

  • 11.1 ผู้ให้บริการมีหน้าที่ให้บริการแพลตฟอร์ม HRTable ให้แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับข้อมูลทรัพยากรบุคคลของเจ้าของกิจการ หรือตัวแทนเจ้าของกิจการ ซึ่งรวมถึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการบันทึก ประมวลผล แก้ไขเปลี่ยนแปลง ลบ หรือดำเนินการใดๆ ต่อข้อมูลทรัพยากรบุคคลของพนักงาน ดังนั้น ผู้ให้บริการจึงไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อการดำเนินการต่อข้อมูลทรัพยากรบุคคลของพนักงานไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
  • 11.2 ผู้ให้บริการไม่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรบุคคลของเจ้าของกิจการ หรือตัวแทนเจ้าของกิจการหรือข้อมูลใดๆ ของเจ้าของกิจการ หรือตัวแทนเจ้าของกิจการเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของกิจการ หรือตัวแทนเจ้าของกิจการ และ/หรือเป็นกรณีการเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ (Privacy Policy)
  • 11.3 ารให้บริการระบบหรือแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ เป็นการให้สิทธิแก่ผู้ใช้บริการในการเข้าใช้ระบบหรือแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการเท่านั้น โดยไม่ถือเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือโอนสิทธิ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ แก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
  • 11.4 ผู้ให้บริการมีสิทธิในการพิจารณาระงับการให้บริการระบบแก่ผู้ใช้บริการทั้งหมดหรือเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราวตามดุลยพินิจของผู้ให้บริการและความเหมาะสม โดยผู้ใช้บริการตกลงสละสิทธิใดๆ ทั้งปวงในการเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการระงับการให้บริการระบบ
  • 11.5 ในกรณีเกิดข้อพิพาทหรือความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการมีหน้าที่ไปดูแลแก้ไขปัญหาดังกล่าว
  • 11.6 ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากความจงใจหรือการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ให้บริการเท่านั้น ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ หรือทั้งสองอย่างของผู้ใช้บริการ
  • 11.7 ผู้ให้บริการให้บริการระบบหรือแพลตฟอร์มแก่ผู้ใช้บริการโดยการแสดงผลจากข้อมูลที่ผู้ใช้บริการนำเข้าสู่ระบบ โดยผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ให้บริการจึงไม่มีข้อรับประกันไม่ว่าในเรื่องใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล และไม่มีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลใด ๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้เนื้อหาผ่านระบบหรือแพลตฟอร์มนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งรวมถึง การที่เนื้อหานั้นไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามเวลาไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข มีข้อบกพร่อง ไม่สามารถแสดงผล มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือความขัดข้องของระบบสื่อสาร
  • 11.8 การให้บริการของผู้ให้บริการ เป็นการประมวลผลโดยอัตโนมัติโดยคอมพิวเตอร์เท่านั้น ดังนั้น ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการอาจขัดข้องหรืออาจเกิดการประมวลผลที่ผิดพลาดได้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะดำเนินการแก้ไขความขัดข้องหรือความผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์โดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอกในความเสียหายไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากการให้บริการของผู้ให้บริการ
 • 12. ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการต่อผู้ให้บริการ

  • 12.1 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการโอนสิทธิ ผลประโยชน์ หน้าที่และความรับผิดชอบใดๆอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไปยังบุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการ
  • 12.2 ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่จัดขึ้นและส่งมอบให้แก่ผู้ให้บริก
  • 12.3 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ลอกเลียนแบบ หรือทำซ้ำแพลตฟอร์มผู้ให้บริการหรือดำเนินธุรกิจแบบเดียวกับผู้ให้บริการ
  • 12.4 ผู้ใช้บริการจะไม่นำ หรือแอบอ้างว่าตนเป็นเจ้าของข้อมูลความรับของผู้ให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการนำข้อมูลความลับดังกล่าวไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลความลับ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์จากผู้ให้บริการ
 • 13. การระงับการให้บริการ

  ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการระบบหรือแพลตฟอร์มแก่ผู้ใช้บริการได้ทันทีเมื่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ระหว่างผู้ให้บริการกับเจ้าของกิจการ หรือตัวแทนเจ้าของกิจการสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ทั้งนี้ ให้ผลภายหลังจากการระงับให้บริการเป็นดังต่อไปนี้

  • 13.1 ผู้ให้บริการสิ้นสุดหน้าที่ในการให้บริการระบบหรือแพลตฟอร์ม และหลุดพ้นจากความรับผิดใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
  • 13.2 ผู้ใช้บริการจะต้องระงับการใช้ระบบหรือแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ และลบระบบหรือแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการออกจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของหรือครอบครองโดยทันที
  • 13.3 ผู้ให้บริการมีสิทธิในการระงับการใช้งานของชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการทั้งหมดโดยทันที โดยผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือแพลฟอร์มของผู้ให้บริการได้อีกต่อไป
  • 13.4 ผู้ให้บริการมีสิทธิในการลบข้อมูลของผู้ใช้บริการหรือเจ้าของกิจการ หรือตัวแทนเจ้าของกิจการที่อยู่ในฐานข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ทั้งหมดของผู้ให้บริการออกจากฐานข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวทั้งหมดโดยทันที
  • 13.5 ผู้ใช้บริการสละสิทธิในการต่อสู้หรือดำเนินคดีทางกฎหมายต่อผู้ให้บริการไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม
 • 14. ช่องทางการติดต่อ และช่องทางการร้องเรียน

  ถ้าผู้ใช้บริการต้องการที่จะทำการร้องเรียนอย่างเป็นทางการ ผู้ใช้บริการสามารถทำเช่นนั้นได้โดยตรง ผ่านบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสัมพันธ์ จดหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร หรือ ผ่านทางช่องทาง Live Chat ที่หน้าเว็บไซต์ หรือ @Line ของผู้ให้บริการ

 • 15. การใช้งานระบบส่วนเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม HRTable (Premium Package)

  หากผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการระบบส่วนเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม HRTable (Premium Package) ให้ดียิ่งขึ้น ผู้ใช้บริการตกลงจะชำระค่าบริการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้กรณีถึงรอบสิ้นสุดการใช้งานระบบส่วนเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม HRTable (Premium Package) ผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะชำระค่าบริการเพื่อการนั้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานระบบส่วนเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม HRTable (Premium Package) ดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการยังคงสามารถใช้บริการแพลตฟอร์ม HRTable ภายใต้ระบบพื้นฐานที่ผู้ให้บริการจัดให้ไว้ดังเดิม

 • 16. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • 16.1 ผู้ให้บริการคาดการณ์ว่าจะต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เพื่อที่จะปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของผู้ให้บริการหากมีการเปลี่ยนแปลง
  • 16.2 ผู้ให้บริการอาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อกำหนด โดยไม่มีคำยืนยันของผู้ใช้บริการ ซึ่งการปรับปรุงเหล่านั้นอยู่ในดุลพินิจที่เหมาะสมของผู้ให้บริการ ที่มีสาระสำคัญ และกิจวัตรประจำวันตามปกติ ผู้ให้บริการอาจจะไม่สามารถที่จะทำการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบการปรับปรุงหรือการแก้ไข ดังกล่าว แต่ผู้ให้บริการจะนำเสนอไว้บนแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเพิ่มเติมเมื่อผู้ใช้บริการไปเข้าสู่ระบบ ในสถานการณ์เช่นนี้ เมื่อผู้ใช้บริการใช้แพลตฟอร์มของผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพัน ข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
  • 16.3 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 • 17. อื่นๆ

  • 17.1 ถ้าข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆเหล่านี้ พบว่าไม่ถูกต้อง หรือผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับ
  • 17.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ในกรณีใด ๆ หากมีปัญหาหรือข้อพิพาทเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการจะทำการยื่นฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย