นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหาชน) ในฐานะ“ผู้ให้บริการ” ให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยผู้ให้บริการจะพยายามใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้น้อยที่สุด และอาจเปิดเผยให้แก่หน่วยงานรัฐบาล หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องได้เท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผย หรือนำไปใช้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ก่อนได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ รวมถึงการใช้ข้อมูล สำหรับการบริการแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์นี้ และ/หรือช่องทางอื่น ๆ นอกเหนือจากเว็บไซต์นี้ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “HRTable” (ต่อไปนี้เรียกว่า “HRTable” หมายความถึง แพลตฟอร์ม และ/หรือแอพพลิเคชั่น รวมถึงไม่จำกัดเฉพาะเว็บไซต์ โดเมน ฯลฯ) ของ ผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย “ผู้ให้บริการ” จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการปกป้อง และป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการโดยวิธีการดังต่อไปนี้

 • 1. จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว

  “ผู้ให้บริการ” ได้จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนการเข้ารหัสข้อมูล หากผู้ใช้บริการพบปัญหา หรือ ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ตลอดจนเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวได้ถูกละเมิด กรุณาติดต่อ “ผู้ให้บริการ” เพื่อทำการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 • 2. ข้อมูลส่วนตัว และ บัญชีส่วนตัว

  เมื่อผู้ใช้บริการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อใช้บริการ “HRTable” “ผู้ให้บริการ” จะทำการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลเหล่านี้ของผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้

  • 2.1 ชื่อ-นามสกุล ใช้เพื่อการเก็บข้อมูลของพนักงาน
  • 2.2 วัน-เดือน-ปี เกิด ใช้เพื่อการเก็บข้อมูลของพนักงาน
  • 2.3 เพศ ใช้เพื่อการเก็บข้อมูลของพนักงาน
  • 2.4 ที่อยู่ / สถานที่ติดต่อ / สถานที่จัดส่งเอกสาร ใช้เพื่อการเก็บข้อมูลของพนักงาน
  • 2.5 สถานที่ปัจจุบัน ใช้เพื่อการเก็บสถานที่ทำงานของพนักงาน
  • 2.6 สัญญาณ GPS ของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการหรือข้อมูลเกี่ยวกับจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่อยู่ใกล้ ๆ และเสาสัญญาณของระบบที่อาจมีการส่งข้อมูลมาให้เราเมื่อคุณใช้บริการบางอย่างและเปิดใช้งานคุณสมบัติตำแหน่งที่ตั้ง ใช้เพื่อการเข้าและออกงานตามเวลาการทำงาน
  • 2.7 รูปภาพ รูปถ่าย หรือภาพถ่ายต่างๆ ใช้เพื่อตรวจสอบการลงเวลาเข้า/ออกงาน
  • 2.8 ที่อยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในการเข้าใช้ระบบและรับส่งการแจ้งเตือ
  • 2.9 ข้อมูลทางการเงิน ใช้เพื่อเป็นประเมินการจ่ายเงินเดือน
  • 2.10 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ ที่ผู้ใช้บริการทำงานอยู่ในปัจจุบัน หรือได้ทำงานที่อื่นก่อนหน้า ใช้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
  • 2.11 ข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริการ “HRTable”
  • 2.12 หมายเลขติดต่อ / หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้เพื่อเก็บข้อมูลการติดต่อสำหรับพนักงาน
  • 2.13 บุคคลที่สามารถติดต่อได้ ตลอดจนข้อมูลเพื่อการติดต่อ ใช้เพื่อเก็บข้อมูลผู้ที่บริษัทสามารถติดต่อได้ในเหตุที่เกิดกรณีฉุกเฉิน
  • 2.14 ข้อมูลอื่นๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปตัวอักษร อักขระ รูปภาพ หรืออื่นใด ที่จำเป็นและเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ใช้เพื่อการเก็บข้อมูลของพนักงานเพิ่มเติม
  • 2.15 ข้อมูลอุปกรณ์ เช่น รุ่นฮาร์ดแวร์, ข้อมูลฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์, หมายเลขหรือรหัสประจำอุปกรณ์อื่นๆ, หมายเลขซีเรียลม บันทึกการเข้าใช้, เวอร์ชันซอฟต์แวร์ปัจจุบัน, ที่อยู่ IP, คุกกี้, พิกเซล, ข้อมูลการสมัครสมาชิก, เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ และการตั้งค่าอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้เข้าถึงบริการ HRTable ใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการและการใช้งานระบบ

   ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ทำการส่งมอบให้ “ผู้ให้บริการ” ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่นการกรอกข้อมูลใน “HRTable“ ในรูปแบบเว็บไซต์ หรือแอพลิเคชั่น จะถูกรวบรวม และจัดเก็บในระบบของ “ผู้ให้บริการ” ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งมอบข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วน ซึ่งไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้บริการ “HRTable” ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้เป็นปัจจุบันโดยเสมอ และแจ้งให้ “ผู้ให้บริการ” ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยน แปลงข้อมูลต่าง ๆ ทั้งนี้ “ผู้ให้บริการ” สงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ทำการส่งมอบให้ “ผู้ให้บริการ” นั้นถูกต้อง อีกทั้งผู้ใช้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลในระบบที่ไม่เกี่ยวกับการให้บริการ “HRTable”

   หากผู้ใช้บริการ ไม่ทำการส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของตน หรือเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ “ผู้ให้บริการ” สงวนสิทธิ์ในการระงับและยกเลิกการให้บริการ “HRTable” ของ “ผู้ให้บริการ” แก่ผู้ใช้บริการ รายนั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่ “ผู้ให้บริการ” จะถือว่าผู้ที่ทำการส่งมอบข้อมูลได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบ ข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ แก่ “ผู้ให้บริการ” หากผู้ใช้บริการสร้างบัญชีส่วนตัวผ่านทางบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือเชื่อมต่อบัญชี “HRTable” กับบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ใช้บริการ “ผู้ให้บริการ” อาจเข้าถึงข้อมูลบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้โดยสมัครใจ

   บัญชีส่วนตัว และสิทธิการเข้าใช้บริการ “HRTable” ที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ ถือเป็นบัญชีเฉพาะตน ไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลภายนอกได้ อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกบัญชีส่วนตัวที่ได้ให้ไว้ในระบบ“HRTable” ได้ตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ

 • 3. การใช้ และ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

  “ผู้ให้บริการ” จะตรวจสอบ และ/หรือประเมิน ประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ “ผู้ให้บริการ” ได้ทุกเมื่อผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอพลิเคชัน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “HRTable” ของ “ผู้ให้บริการ”

  ผู้ใช้บริการรับทราบ ตกลง และยินยอมว่า ในกรณีที่หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร้องขอหรือมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ โดยมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า (1) การร้องขอหรือคำสั่งดังกล่าวถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย (2) การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการนั้นมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย (ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือไม่ก็ตาม) และ (3) การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ผู้ให้บริการมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ได้โดยมิต้องแจ้งหรือได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ฟ้องร้อง ดำเนินคดี และไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆต่อผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในกรณีดังกล่าว

 • 4. การเก็บรักษาข้อมูล

  ผู้ให้บริการจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้นานเท่าที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ผู้ให้บริการ ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามที่กฎหมายกำหนด

 • 5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

  ผู้ให้บริการตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสวนบุคคลของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสวนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลสวนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลงแกัไขหรือเปิดเผยข้อมูลสวนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่ข้อกำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีของผู้ให้บริการ

 • 6. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

  ผู้ให้บริการอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ HRTable รวมถึงข้อแสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการโดยรวม โดยผู้ให้บริการจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบเป็นลายนลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจลงประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบโดยตรงผ่านช่องทางที่ผู้ให้บริการกำหนด